Energetikai szakreferens szoftver már több, mint 800+ cég esetében!

Törvényi kötelezettség lett az almérők felszerelése

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y  2020. évi 8. számában megjelent az új almérőkre vonatkozó szabályozás.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelete az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § g) pontjában,
a 8. § tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § e) és f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. §
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § E rendelet hatálya az energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett gazdálkodó szervezetekre terjed ki.
2. § (1) E rendelet alkalmazásában almérő az olyan, legfeljebb 3%-os hibahatárértéken belüli és legalább negyedóránkénti
mérésre, valamint a mérési adatok tárolására és továbbítására alkalmas fogyasztásmérő, amely
a) az elszámolási mérő által mért villamosenergia-fogyasztás megosztására vagy
b) egyes villamosenergia-fogyasztó készülékek villamosenergia-fogyasztásának elkülönült mérésére
szolgál.
(2) E rendelet (1) bekezdésben nem szereplő fogalmait az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben
és az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint kell értelmezni.
3. § (1) Az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet villamosenergia-felhasználásának
figyelemmel kísérése érdekében köteles almérőt felszerelni az alábbi villamosenergia-felhasználási pontokon, ha
a villamosenergia-felhasználás a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján nem határozható meg:
a) a 100 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezések (különösen a kompresszorok, motorok,
szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések),
b) a 140 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezések.
(2) Az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet villamosenergia-felhasználásának
figyelemmel kísérése érdekében köteles almérőt felszerelni, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott
almérővel mért fogyasztású önálló villamos berendezések, hőtermelő és klímaberendezések figyelmen kívül
hagyása mellett az egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések
(különösen: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület) esetében a beépített legnagyobb egyidejű
teljesítményigény meghaladja a 200 kW-ot.
(3) Az (1) bekezdésben előírt almérő-felszerelési kötelezettség alól kivételt képeznek azok a berendezések, amelyek
üzemideje a tárgyévet megelőző három év átlagában a 2000 üzemóra/év értéket nem haladja meg.
(4) A villamosenergia-felhasználás a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján nem határozható meg, különösen
azon berendezések vagy berendezéscsoportok esetében, amelyek szabályozás vagy vezérlés alapján az üzemidejük
egy részében
a) a beépített teljesítménynél alacsonyabb teljesítményszinten is üzemszerűen tudnak működni, vagy
b) működésüket képesek leállítani, amit üzemóra-számláló nem rögzít.
4. § Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményének igénybevétele esetén az energetikai
szakreferens alkalmazására kötelezett gazdálkodó szervezet köteles almérőt felszerelni a beruházással vagy
felújítással érintett villamosenergia-felhasználási ponton, ha a beruházással vagy felújítással elért villamosenergiamegtakarítás mértéke a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján számítással nem határozható meg.
5. § Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tevékenységének és energiafogyasztási
profiljának ismeretében
a) az energetikai szakreferens vagy energetikai szakreferens szervezet,
b) az energetikai auditor vagy az energetikai auditáló szervezet,
c) az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási
rendszer auditora és tanúsítója
javaslatot tehet almérő felszerelésére, amely javaslat végrehajtásáról az energetikai szakreferens igénybevételére
köteles gazdálkodó szervezet dönt.
6. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 7. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
7. § A 3. §
a) (1) bekezdés a) pontjában az „a 100 kW” szövegrész helyébe az „az 50 kW” szöveg,
b) (1) bekezdés b) pontjában a „140 kW” szövegrész helyébe a „70 kW” szöveg,
c) (2) bekezdésében a „200 kW-ot” szövegrész helyébe a „100 kW-ot” szöveg,
d) (3) bekezdésében az „a 2000 üzemóra/év” szövegrész helyébe az „az 1000 üzemóra/év” szöveg
lép.
8. § Hatályát veszti az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint
a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet 4. §-a.