Energetikai szakreferens szoftver már több, mint 800+ cég esetében!

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

A szabályzat célja

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja hogy az energetikaiszakreferens.hu oldalt üzemeltető ENERGRADE Kft.. tevékenysége, szolgáltatásai iránt érdeklődő természetes személyek adatainak nyilvántartásba vétele, az érdeklődőkhöz megkeresések eljuttatása során biztosítsa a tudomására jutott személyes adatok védelmét az adatrögzítés és feldolgozás során az adatvédelmi előírásoknak megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja, törvényi háttere

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 6.§ (1) b. pontja alapján az adatkezelő (ENERGRADE Kft.) jogos érdekének érvényesítése.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ( 13/A. §-a)

A szabályzat hatálya

Az ENERGRADE Kft. minden olyan adatkezelésére és adatfeldolgozására kiterjed, amely az érdeklődő természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra, vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.

Fogalmak

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen szabályzat vonatkozásában az ENERGRADE Kft.

Adatszolgáltatás: a nyilvántartott adatokról, vagy azok egy részéről harmadik személynek bármilyen adathordozón történő információnyújtás.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adattovábbítás: a nyilvántartott adatok vagy azok egy részének harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Adatvédelmi felelős: a személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségért és az adatszolgáltatásokért felelős személy.

Betekintés: a nyilvántartott adatok részleges vagy teljes körű megtekintése.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; a személyes adat azadatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Az adatkezelés célja

Az energetikaiszakreferens.hu oldalon és az ENERGRADE Kft. termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődő természetes személyek adatinak nyilvántartása az érdeklődőkkel való kapcsolattartás valamint az ENERGRADE Kft-nek és szolgáltatásainak, partnereik bemutatása céljából történik.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: Vezeték- és keresztnév, levelezési cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, bármely más információ, melyet az érintett önkéntesen ad meg.

A nyilvántartás kezelésére vonatkozó szabályok

Az adatkezelő az érintettek személyes adatai az érintettek önkéntes hozzájárulás alapján felhasználhatja a következő célokra:

közvetlen megkeresések reklám küldése levélben, elektronikus levélben vagy telefonon

közvetlen megkeresés piackutatás, közvélemény kutatás céljából

megkeresés ügyfélelégedettség-mérés céljából.

Az érintettek az adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja.

Adattovábbítás lehetősége

Az adatkezelő az érintettek adatai nyilvántartása kapcsán adattovábbítási tevékenységet kizárólagosan a közvetlen, vagy közvetett irányítása alatt álló gazdálkodó szervezetek részére végez.

Adatkezelés időtartama

A felhasználók által magadott személyes adatok az utolsó megkereséstől számított 5 évig vagy addig kezelhetők, amíg a felhasználó a kezelés megszüntetetését nem kéri.

Adatfeldolgozás

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetve az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.

Az érintettek jogai

Az érintettek saját maguk vonatkozásában kérheti adatainak módosítását, a kötelező adatkezelések kivételével a törlését. Tájékoztatást kérhetnek az adatkezelőtől az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról. A kérést írásban kell benyújtani az adatkezelő címére írt levélben vagy az info@energrade.hu címre küldött e-mailben. Az ENERGRADE Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 munkanapon belül a kérést megválaszolja.